Zum Hauptinhalt

Meta Informationen

A-Deklination weiblich

Formen

Singular Plural
Nom. riparipae
Gen. ripaeriparum
Dat. ripaeripis
Akk. ripamripas
Vok. riparipae
Abl. riparipis